Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje nieudostępnione

Czcionka:

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku reguluje:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek, którym można się posiłkować o udostępnienie informacji publicznej, znajduje się w dole strony. Jednakże forma wniosku jest dowolna. Należy pamiętać również, iż celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy.
Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.

Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.
 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury  (ul. Piłsudskiego 42 ,sekretariat  ).
 

Wnioski można także składać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres kontakt@gokwinsko.pl 

 

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej.


Przetwarzanie  danych  jest  niezbędne  do  wypełnienia obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze.  Dane  są  przechowywane  przez  czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do  wglądu  w  swoje  dane  i  prawo  ich  uzupełniania. 
1.   Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku z  siedzibą: ul. Piłsudskiego 42 , 56-160 Wińsko.
2.  Został  wyznaczony  Inspektor  ochrony  danych,  z  którym  możliwy  jest kontakt   w   sprawie   danych   osobowych:   listowny   na   wyżej   wskazany   adres korespondencyjny   z   dopiskiem:   "Inspektor   ochrony   danych"   bądź   e-mailowy: kontakt@gokwinsko.pl
3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do  informacji  publicznej,  a  ich  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze  oraz  do  wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
4.   Dane  przez  Panią/Pana  udostępnione  mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.   Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.   Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji wniosku  oraz  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach  ustawy  z  dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
7.   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą,  realizowane  jest  w  oparciu  o  zasady  i  przepisy  Kodeks  Postępowania Administracyjnego.
8.   Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
9.   Podanie   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
10. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  którym  mowa  w  ogólnym  rozporządzeniu o ochronie danych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o informacje nieudostępnione

Utworzono dnia 20.01.2022, 12:59

Wydarzenia

HARRY POTTER CZ.VII

 

Wyjazd do kina 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny