Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:


Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego   i  Rady (UE) 2016/679   z   dnia   27  kwietnia  2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Gminny Ośrodek  Kultury w Wińsku – Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w  Wińsku – ul. Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko
 2. Na  mocy  art. 37  ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych (IOD),  który  w jego  imieniu nadzoruje sferę przetwarzania  danych osobowych. Jeśli  ma Pani/Pan pytania dotyczące  sposobu i zakresu przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych w  zakresie działania Administratora Danych, a  także przysługujących Pani/Panu uprawnień,  może się Pani/Pan  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych – Daria Głaz  - pod  adresem email kontakt@gokwinsko.pl
 3. Administrator  danych  osobowych  gromadzi Pani/Pana dane  w  celu realizacji zadań wynikających z  przepisów prawa, w szczególności  ustawy z dnia 25  października 1991 r. o organizowaniu  i  prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz.U. 2017  poz. 862 )

oraz  Statutu, a także  na podstawie szeregu ustaw  kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych  przepisów wykonawczych, a także  obowiązków i zadań zleconych,  na podstawie zawartych  umów, oraz udzielonych  zgód.

 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze;
 2.  realizacji umów zawartych z  kontrahentami Administratora;
 3.  wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  powierzonej Administratorowi,
 4. w  pozostałych  przypadkach - na  podstawie   wcześniej  udzielonej  zgody   w zakresie   i   celu określonym    w  treści zgody.
 1. Administrator  przetwarza Państwa dane osobowe w  ściśle określonym, minimalnym zakresie  niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym  mowa powyżej. W szczególnych  sytuacjach  Administrator może  przekazać/powierzyć  Państwa dane  innym podmiotom.  Podstawą  przekazania/powierzenia danych są przepisy  prawa (np. wymiar  sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje  związane  z  obsługą  funduszy  unijnych , podmioty związane z obsługą  sfery socjalnej – ZUS, PFRON)  lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo  danym osobowym, umowy powierzenia  danych do przetwarzania.

 

 1. Pani/Pana dane  osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji  celu  dla  jakiego zostały  zebrane oraz zgodnie  z terminami  archiwizacji określonymi  przez ustawy  kompetencyjne lub ustawę z dnia 14  czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257)  i  ustawę z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów  zakładowych.
 2. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przysługują  Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • dostępu do  danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania  ich sprostowania,
 • usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną  kierując korespondencję na adres kontakt@gokwinsko.pl

Osoba, której  dane przetwarzane są na podstawie  zgody wyrażonej przez tę  osobę ma prawo do cofnięcia  tej zgody w dowolnym momencie  bez wpływu  na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej  cofnięciem.

 1. Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na  niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych  przez Administratora.
 2. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby, której dane dotyczą, podanie  przez Panią/Pana danych osobowych  Administratorowi ma charakter  dobrowolny.
 3. Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe , w sytuacji gdy  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi  przepis prawa lub zawarta między  stronami umowa.
 4. Pani /Pana dane mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.
 

 

 

Wydarzenia

HARRY POTTER CZ.VII

 

Wyjazd do kina 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny